УСЛУГИ И ОБЛАСТИ

МЕНС ЛЕГИС®

Менс Легис обезбедува правни и консултантски услуги на домашни и меѓународни клиенти како што следи:

 • Странски директни инвестиции
 • Правни длабински анализи
 • Купопродажби
 • Преземања и спојувања на компании
 • Инвестициски структури (Партнерства, Заеднички вложувања, Јавно-Приватни партнерства)
 • Заштита на конкуренција и антимонополска политика
 • Пазари на капитал
 • Финансии, банкарство и осигурување
 • Корпоративно управување
 • Деловно право и договори
 • Недвижности
 • Работни односи
 • Дозволи за престој на странски лица
 • Рударство, енергетика и инфраструктурни проекти
 • Телекомуникации
 • Приватизација на компании
 • Јавни набавки
 • Тендерски постапки
 • Основање и промени во сите видови друштва
 • Проекти во Технолошки индустриски развојни зони во Северна Македонија
 • Шпедиција и организација на транспорт
 • Царина
 • Заштита на права од индустриска сопственост и авторски права
 • Трансфер на технологија
 • Стечај и ликвидација
 • Општи консултации и совети во областите на работа на друштвото.
 • Анализа на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на нашите клиенти и нивните трансакции.
 • Застапување пред министерства, општини, владини агенции и други органи
 • Постојано и комплетно застапување и правна помош на производствени и трговски друштва, институти и друштва од земјата и од странство.
 • Изнаоѓање на инвестициски можности во Република Северна Македонија.
 • друго

Дополнително, нашиот тим поседува искуство и обезбедува правни услуги при:

 • Управување со проекти
 • Советување за бизнис трансакции
 • Финансиско и деловно советување
 • Заштита на животна средина
 • Заштита на човекови права
 • Даноци и даночно право
 • Игри на среќа
 • Франшизи
 • Имотно право
 • Јавни финансии
 • Дозволи и одобренија од различни сектори и индустрии