ПУБЛИКАЦИИ

МЕНС ЛЕГИС®

Експанзија на медицински канабис во Северна Македонија, 2019 Погледни

Зголемен интерес за странски инвестиции во Северна Македонија, 2019 Погледни

Студија за регистрирање на недвижности; Проект на Светска Банка, 2019 Погледни

МЕНС ЛЕГИС - Правна фирма од најголема доверба; Global Law Experts, 2018 Погледни

Студија за регистрирање на недвижности; Проект на Светска Банка, 2018 Погледни

Студија за регистрирање на недвижности; Проект на Светска Банка, 2017 Погледни

Сертификат за учество во проект за еднакви можности; Светска Банка, 2017 Погледни

Развојот на рударскиот сектор во Република Македонија; Lawyer Issue, 2015 Погледни

Публикација за МЕНС ЛЕГИС; The European Times, 2015 Погледни

Публикација за МЕНС ЛЕГИС; Financial Services Regulation in Europe Погледни

Публикација за МЕНС ЛЕГИС; The European Times, 2014 Погледни

Публикација за МЕНС ЛЕГИС; Acquisition International, 2014 Погледни

Студија за регистрирање на недвижности; Проект на Светска Банка и IFC, 2012 Погледни

Трансакциски активности на домашниот пазар; Corporate INTL Magazine, 2010 Погледни

Легислативен Водич; Corporate INTL Magazine, 2010 Погледни

Публикација за МЕНС ЛЕГИС; IFLR 1000, 2010 Погледни

Развој на финансиските пазари; IFLR1000, 2010 Погледни

Meѓугранични трансакции; Corporate INTL Magazine, 2009 Погледни

Атрактивен даночен режим; IFLR1000, 2008 Погледни

Статија и коментар за Законот за банки; Global Banking and Financial Review, 2008 Погледни

Водич за правниот и судскиот систем на Република Македонија; IFLR1000, 2002 Погледни

Од 2000 година до денес, стручните публикации и достигнувања на тимот на МЕНС ЛЕГИС во областа на правото се меѓу другото, континуирано објавувани во изданијата на IFLR1000, меѓу кои спаѓа анализа на состојбите за македонскиот правен систем, развојот на финансиските пазари, македонскиот даночен режим и многу други.